Аналоги марок сталей

Марка российской стали  - Заменитель

45Г17Ю3

Х12Ф1

15Х11МФ-Ш

20Х1М1Ф1ТР

12Х13-Ш

20Х13-Ш

07Х16Н4Б-Ш

25Х1МФ

Х12МФ

Х12М

ХВГ

Стали и сплавы корозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные, износостойкие

08Х13 12Х13, 12Х18Н9
12Х13 20Х13
20Х13 12Х13,14Х17Н2
30Х13 40Х13
40Х13 30Х13
10Х14АГ15 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т
12Х17 12Х18Н9Т
08Х17Т 12Х17, 08Х17Т1
95Х18
08Х181 12Х17, 08Х17Т1
15Х25Т 12Х18Н10Т
15Х28 15Х25Т, 20Х23Н18
25Х13Н2
20Х23Н13
20Х23Н18 20Х23Н13, 15Х25Т
10Х23Н18
20Х25Н20С2
15Х12ВНМФ
20Х12ВНМФ 5Х12ВНМФ, 18ХПМНФБ
37Х12Н8Г8МФБ
3Х11Н2В2МФ
45Х14Н14В2М
40Х15Н7Г7Ф2МС
10Х17Н13М2Т 08Х17Н13М2Т
31Х19Н9МВБТ
10Х14Г14Н4Т 20Х13Н4Г9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т
14Х17Н2 10Х17Н13М2Т
08Х17Н13М2Т 20Х17Н2
12Х18Н9 20Х13Н4Г9, 12Х17Г9АН4, 10Х14Г14Н4Т
17Х18Н9 20Х13Н4Г9
08Х18Н10
12Х18Н12Т 12Х18Н9, 12Х19Н9Т, 12Х18Н10Т
08Х18Г8Н2Т 12Х18Н9Т
08Х22Н6Т 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т
12Х25Н16Г7АР
08Х22Н6Т 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т
06ХН28МДТ 03ХН28МДТ
ХН35ВТ
ХН35ВТЮ
ХН70Ю
ХН70ВМЮТ
ХН70ВМТЮФ
ХН77ТЮР
ХН78Т ХН38ВТ, 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18
ХН80ТБЮ
15Х11МФ
13Х14Н3В2ФР (ЭИ 736)
10Х7МВФБР (ЭИ 505)
18Х11МНФБ (ЭП 291)
13Х12Н2В2МФ (ЭИ 961)
18Х12ВМБФР (ЭП 993)
40Х10С2М (ЭИ 107)
4Х14Н14В2М (ЭИ 69)
10Х11Н20Т3Р (ЭИ 696)
10Х11Н23Т3МР
09Х14Н19В2БР (ЭИ 695Р)
08Х16Н13М2Б (ЭИ 680)
ХН67МВТЮ (ЭИ 202)
ХН73МБТЮ (ЭИ 698)
ХН65ВМТЮ (ЭИ 893)
ХН62МВКЮ (ЭИ 867)
ХН55ВМТКЮ (ЭИ 929)
ХН62МБВЮ (ЭП 709)
ХН60КМВЮБ (ЭП 800)

Сталь конструкционная

Ст0
ВСт2кп
ВСт2пс ВСт2сп
ВСт2сп ВСт2пс
ВСт3пс ВСт3сп
ВСт3сп ВСт3пс
ВСт3Гпс ВСт3пс, 18Гпс
ВСт4кп
ВСт4пс ВСт4сп
ВСт5пс
ВСт5сп Ст6сп, ВСт4сп
ВСт6пс
ВСт6сп ВСт5сп
Ст05кп
Ст08 Ст 10
Ст10 Ст08,15,08кп
Ст10(кп,пс) Ст08кп,15кп,10
Ст15 Ст10,20
Ст15(кп,пс) Ст10кп,20кп
Ст18кп
Ст20(20А) Ст10кп,20кп
Ст20(кп,пс) Ст15кп
Ст25 Ст20, 30
Ст30 Ст25, 35
Ст30 Ст25, 35
Ст30 Ст25, 35
Ст30 Ст25, 35
Ст35 Ст30,40,35Г
Ст40 Ст35, 45, 40Г
Ст45 Ст40Х, 50, 50Г2
Ст50 Ст45, 50Г, 50Г2, 55
Ст55 Ст50, 60, 50Г
Ст60 Ст55, 65Г
А12 А20
А20 А12
А12 А20
А30 А40, А40Г
А40Г А20
АС12ХН АС14ХГН, АС19ХГН
АС14ХГН АС12ХН, АС19ХГН
АС19ХГН АС12ХН, АС14ХГН,АС20ХГНМ
АС30ХМ АС38ХГМ, АС40ХГНМ
АС38ХГМ АС30ХМ, АС40ХГНМ
АС40ХГНМ АС38ХНМ
09Г2 10Г2, 9Г2С, 09Г2Д, 09Г2Т
14Г2 15ХСНД
12ГС 12Г2А, 14Г2А, 15ГС
16ГС 17ГС, 15ГС, 20Г2С, 20ГС, 18Г2С
17ГС 16ГС
17Г1С 17ГС
09Г2С 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т, 10Г2С
10Г2С1 10Г2С1Д
10Г2Б 0Г2Б
15Г2СФД
14Г2АФ 16Г2АФ
16Г2АФ 15Г2АФ, 14Г2АФ
18Г2АФпс 15Г2АФДпс, 16Г2АФ, 10ХСНД, 15ХСНД
14ХГС 15ХСНД, 16ГС, 14ГН, 16ГН, 14СНД
15Г2АФДпс 18Г2АФпс, 16Г2АФ, 10ХСНД, 1БХСНД
20ХГ2Ц
10ХСНД 16Г2АФ
10ХНДП
15ХСНД 16Г2АФ, 15ГФ, 14ХГС, 16ГС, 14СНД
35ГС ВСт5сп, Ст6, Ст5пс
25Г2С
15Х 20Х
20Х 15Х,20Хн, 12ХН2, 18ХГТ
30Х 30ХРА, 35Х, 35ХРА
35Х 40Х, 35ХР
38ХА 40Х, 35Х, 40ХН
40Х 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР
45Х 40Х, 50Х, 45ХЦ, 40ХГТ, 40ХФ, 40Х2АФЕ
50Х 40Х, 45Х, 50ХН, 50ХФА
15Г 20Г
35Г
20Г Ст20, 30Г
30Г Ст35, 40Г
40Г Ст45, 40Х
45Г 40Г, 50Г
50Г 40Г, 50
10Г2 09Г2
35Г2 0Х
40Г2 45Г2, 60Г
45Г2 50Г2
50Г2 5Г2, 60Г
47ГТ 40ХГРТ
18ХГ 20Х, 18ХГТ, 20ХГР, 15Х, 20ХН
18ХГТ 30ХГТ, 25ХГТ, 12ХН3А, 12Х2Н4А, 20ХН2М, 14ХГСН2МА, 20ХГР
25ГС 17Г1С, 17ГС, 25Г2С
20ХГР 20ХН3А, 20ХН2М, 12ХН3А, 18ХГТ, 12ХН2
30ХГТ 18ХГТ, 20ХН2М, 25ХГТ, 12Х2Н4А
15ХФ 20ХФ
40ХФА 40Х, 65Г, 50ХФА, 30Х3МФ
40ХМФА
33ХС
25ХГТ 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ
38ХС 40ХС
40ХС 38ХС, 35ХГТ
20ХГСА 30ХГСА
25ХГСА 20ХГСА
30ХГС 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 35ХГСА
30ХГСА 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА,35ХГСА
35ХГСА 30ХГС, 30ХГСА, 30ХГТ, 35М
35ХМ 40Х, 40ХН, 30ХМ, 35ХГСА
38ХМА
14Х2ГМР 14ХНМДФР
20ХН 15ХР, 20ХНР, 18ХГТ
40ХН 45ХН, 50ХН, 38ХГН, 40Х, 35ХГФ, 40ХНР, 40ХНМ, 30ХГВТ
45ХН 40ХН
50ХН 40ХН, 60ХГ
20ХНР 20ХН
12ХН2 (12ХН2А) 20ХНР, 20ХГНР, 12ХН3А, 18ХГТ, 20ХГР
12ХН3А 12ХН2, 20ХН3А, 25ХГТ, 12Х2Н4А, 20ХНР
20Х2М Ст30, 22Х3М

12Х2Н4А 0ХГРН, 12ХН2, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 20ХГР
25Х2Н4МА
30ХН3А 30Х2ГН2, 25Х2ГНТА, 34ХН2М
20ХН3А 20ХГНР, 20ХНГ, 38ХА, 15Х2ГН2ТА, 20ХГР
20Х2Н4А 20ХГНР, 15ХГН2ТА, 20ХГНТР
38ХГН 38ХГНМ
20ХГНР 20ХН3А, 12ХН2, 12ХН3А
30ХГСН2А
20ХН2М (20ХНМ) 20ХГР, 15ХР, 20ХНР, 20ХГНР
30ХН2МА
30Х3МФ
38Х2Ю
38Х2Н2МА
40ХН2МА 40ХГТ, 40ХГР, 30Х3МФ, 45ХН2МФА
40Х2Н2МА 38Х2Н2МА
38ХН3МА 38ХН3ВА
18Х2Н4МА (18Х2Н4ВА) 15Х2ГН2ТРА, 20Х2Н4А
30ХН3М2ФА
38ХН3МФА
45ХН2МФА
20ХН4ФА 18Х2Н4МА
38Х2МЮА 38Х2ЮА, 38ХВФЮ, 20Х3МВФ, 38Х2Ю
35ХН1М2ФА
38Х2Н3М
34ХН1М 38Х2НМ, 34ХН3М, 38Х2Н2МА, 40Х2Н2МА
30ХН2МФА 30ХН2ВФА
36Х2Н2МФА 37ХН3МФА
34ХН3М 35ХНВ, 35ХГНМ, 38Х2НМ, 34ХН1М, 34ХН3МА, 34ХН3МФА
38Х2НМ 34ХН1М, 40ХН2МА
38Х2НМФ 4ХН1М, 40ХН2МА, 34ХН3М
12К
15К 20К
16К
18К
20К 15К
22К 25К
12МХ
12Х1МФ
25Х1МФ
25Х2М1Ф
20Х3МВФ
15Х5М
15ХМ
ШХ15 ЩХ9, ШХ12, ШХ15СГ
ШХ15СГ ХВГ, ШХ15, 9ХС, ХВСГ
95Х18
ШХ4
Ст65 Ст60, 70
Ст70 65Г
Ст75 Ст70, 80, 85
Ст85 Ст70, 75, 80
60Г 65Г
65Г Ст70, У8А, 70Г, 60С2А, 9ХС, 50ХФА, 60С2, 55С2
55С2 0С2, 60С2, 35Х2АФ
60С2 5С2, 50ХФА
60С2А 60С2Н2А, 60С2Г, 50ХФА
70С3А
55ХГР
50ХФА 60С2А, 50ХГФА, 9ХС
60С2Н2А 60С2А, 60С2ХА
60С2Х2 60С2ХФА, 60С2Н2А
60С2ХФА 60С2А, 60С2ХА, 9ХС, 60С2ВА
65С2ВА 60С2А, 60С2ХА

Сталь инструментальная


У7, У7А У8
У8, У8А У7А, У7, У10А, У10
У9, У9А У7А, У7, У8А, У8
У10, У10А У11, У12, У12А
У12, У12А У10А, У11А, У10, У11
9Х1 9Х2
ХВ4Ф
9ХС ХВГ, ХВСГ
ХВГ 9ХС, ХГ, 9ХВГ, ХВСГ, ШХ15СГ
9ХВГ ХВГ
Х6ВФ Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф
Х12
Х12Ф1 Х6ВФ, Х6В3ФМ
Х12МФ Х6ВФ, Х12Ф1, Х12ВМ
Х12ВФ Х12М
7ХГ2ВМФ
7Х3 8Х3
8Х3 7Х3
5ХНМ ХНВ, 5ХГМ, 4ХМФС, 5ХНВС, 4Х5В2ФС
5ХГМ 5ХНМ, 5ХНВ, 6ХВС, 5ХНС, 5ХНСВ, 5ХГСВФЮ
4ХМФС
4Х5МФ1С
4Х5МФС 4Х5МФ1С, 4Х4ВМФС
3Х3М3Ф
3Х2В8Ф 4Х5В2ФС, 4Х2В2МФС, 5Х3В3МФС
3Х2Н2МВФ
6ХС
4ХВ2С 4Х5В2ФС, 3Х2В8Ф, 4Х8В2, 4Х3В8М, 4Х3В2М2
5ХВ2С 6ХВ2С
6ХВ2С 6Х3ФС
6ХВГ
40Х5МФ 3Х2В8Ф
4Х2НМФ 38Х2НМФ
9Х2 9Х1
90ХФ 9Х1, 9Х2
9Х2МФ
75ХМ 9Х2
75ХСМФ 9Х1
60ХСМФ
60Х2СМФ
55Х
60ХН
45ХНМ 40ХН2МА
7Х2СМФ
60ХГ 55Х
90ХМФ
75ХМФ 75ХМ, 9ХФ
Р6М3
Р6М5
Р6М5К5
Р9 Р18
Р9М4К8
Р12 Р18
Р18 Р12
Р18Ф2

Наверх